Földművelésügyi Miniszter

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet

a Növényi Diverzitás Központnál (NöDiK) tudományos segédmunkatárs munkakörben

Igazgató (magasabb vezető) beosztás ellátására

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkozás jellege:

 • teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

 • A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

 • Pest megye, 2766 Tápiószele, Külsőmező 15.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Az intézmény szakmai munkájának teljes körű irányítása,
 • Az intézmény, mint központi költségvetési szerv irányítása a gazdasági igazgatóhelyettessel együttműködve,
  A hazai növényi génmegőrzés koordinálása (együttműködés és kapcsolattartás egyéb hazai génmegörző intézményekkel).
 • Az intézmény szakmai és egyéb fejlesztésére vonatkozó tervek összeállítása,
 • Együttműködés a minisztérium az intézmény felett a szakmai felügyeletet ellátó főosztályával.

Illetmány és juttatások:

 • Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, valamint a) közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvények a Magyar Tudományos Akadémia irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél, illetve már kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél történő végrehajtásáról rendelkező 84/2011. (V.26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) rendelkezései és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvények a vidékfejlesztési miniszter irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél történő végrehajtásáról szóló 70/2011. (VII.26.) VM rendelet rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Egyetem, szakirányú egyetemi végzettség,
 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat,
 • lealább 5 év, növényi génmegőrzés területén szerzett nemzetközi és európai uniós szakmai tapasztalat,
 • magyar nyelvtudás,
 • angol nyelv tárgyalóképes ismerete, felsőfokú komplex szakmai nyelvvizsgával,
 • irodai informatikai alkalmazások felhasználó szintű ismerete,
 • nemzetközi és hazai pályázatok összeállításában és megvalósításában szerzett tapasztalat,
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint jog a szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz, illetve bevándorlási vagy letelepedési engedély mgléte,
 • büntetlen előélet
 • egészségügyi alkalmasság,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésének vállalása,
 • a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (2) bekezdése alapján magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyba helyezhető.

A pályázati elbírálásban előnyt jelent:

 • szervezetfejlesztésben, változásmenedzsmentben szerzett tapasztalat,
 • természetvédelem területén szerzett szakmai gyakorlat,
 • egyetemi oktatói tevékenység,
 • kapcsolódó szakmai szervezetekben való tagság/részvétel,
 • egyéb informatikai alkalmazások ismerete,

Elvárt kompetenciák:

 • rendszerszintű, innovatív, jövőképben és stratégiákban való gondolkodás,
 • céltudatosság, felelős döntéshozatal,
 • kezdeményezőkészség, csapatmunka iránti elkötelezettség,
 • szervezőkészség, lendületesség,
 • fejlett problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz a szakmai feladatok részletekbe menő ismertetésével,
 • iskolai végzettség, szakképzettséget, nyelvtudást, esetleges tudományos fokozatot igazoló iratok másolata,
 • A Korm. rendelet 10. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően igazolás arról, hogy a páylázó a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény szerint doktorandusz vagy doktorjelölt jogviszonyt létesített,
 • az intézmény működésére vonatkozó jövőkép, középtávú stratégiai elképzelés,
 • tervezett vezetői stílussal kapcsolatos elképzelések bemutatása,
 • 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely igazolja a büntetlen előéletet, valamint azt, hogy a pályázó nem áll a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez szükséges foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt, vagy nyilatkozat arról, hogy a páylázat pozitív elbírálása esetén az erkölcsi bizonyítványt a kinevezés napjáig a pályázó eredetiben bemutatja,
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó vállalja igazgatóvá történő megbízása esetén az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettséget.
 • nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez,
 • orvosi igazolás, amellyel a pályázó a magasabb vezetői beosztás elbírálására alkalmas egészségügyi állapotát igazolja.

A beosztás betöltésének időpontja:

 • A beosztás a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje:

 • 2017. június 29.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Érdiné dr. Szekeres Rozália, a Természetmegőrzési Főosztály főosztályvezetője nyújt, a 06 1 795 2397-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Földművelődésügyi Miniszter címére történő megküldésével (Földművelődésügyi Minisztérium, Személyügyi és Igazgatási Főosztály, 1392 Budapest, Pf. 279.
  Kérjük a borítékon feltüntetni, hogy “NÖDIK igazgató pályázat”.).
  Kérjük a borítékon feltűntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/127/2017., valamint a beosztás megnevezését: igazgató.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 • A határidőt követően megküldött, vagy a pályázati feltételeknek nem megfelelő, illetve nem teljes mértékben megfelelő pályázat érvénytelen. A pályázati benyújtási határidő lejáratát követő 21 napon belül a pályázati feltételeknek teljes mértékben megfelelő pályázatok előzetes szűrését követően személyes meghallgatásra kerül sor a földművelésügyi miniszter által létrehozott bíráló bizottság előtt.

A pályázat elbírálásának határideje:

 • 2017. augusztus 28.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 • Az igazgató személyéről – a bizottság írásba foglalt véleményét mérlegelve – a pályázati határidő lejáratát követő 60 napon belül a földművelődésügyi miniszter dönt. A döntésről a pályázók elektronikus úton kapnak értesítést. A pályázatban csak a kiírás feltételeinek mindenben megfelelő, határidőre beérkezett dokumentumokkal rendelkező pályázó vehet részt. Az igazgatót a földművelődésügyi miniszter nevezi ki, és menti fel. Hiánypótlásnak nincs helye. Vezetői megbízást az a személy kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazottimunkakörre kinevezhető.